༼ ལྦང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཨ་ལྕོ་རྣམས་གཉིས་ནས་མཛད་པའི་ཀ་རྩོམ ༽


༉ ཀ་བདག་དོ་མ་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ལ།།
   ཁ་དོག་ཚེ་མ་མ་སྒྲུབ།།
   ག་ལས་ཡོད་པ་རིག་འཛིན་དུ་བརྩོན་ནས།།
   ང་དང་བློང་སེན་འབྲེལ་བ་འདི་ཆོས་སྐུ།།
                                        ༉ ལྕགས་ཀྱུ་མཚོ་ལ་མ་ཐིམ་པའི་མི་ང་།།
                                           ཆ་ལུགས་ལེགས་ཤིང་རབས་བྱམས།།
                                           ཇ་ཆང་དགའ་ལྡན་ཚོགས་འཁོར་གྱི་བྲ་མ།།
                                           ཉ་ཤ་བཟའ་བཞིན་ཡོན་ཏན་གྱི་ཀུན་མཛིན།།
༉ ཏ་ཐ་ག་ཏ་བུ་རཱའི་སྒོམ་པ།།
   ཐ་མལ་མ་འཇལ་རང་འབྱུང་།།
   ད་འདི་རིག་པ་སེ་དྲིམ་དུ་ཧྲིད་ཀྱི།།
   ན་ཤ་དར་ཤིང་ཉམ་ཆུང་གི་ངོ་མཚར།།
                                       ༉ པ་ཏྲ་ལྟ་བུ་ཀུན་ཏུའི་གནའ་བ།།
                                          ཕ་རྒན་ཀུན་བཟང་གུང་ལོ།།
                                          བ་མོ་སྙན་འཛིན་ཕོ་བཞིན་དུ་འབྲེལ་ཤོག།
                                         མ་མགོན་བདུན་ཟུར་འཆམ་ཅིག་ཏུ་འབྲེལ་ཤོག།
༉ ཙ་རི་འདྲ་བ་རི་ཁྲོད་འདི་གྲིམ་ནས།།
   ཚེ་གྲངས་དཀའ་སྐྱད་ཟ་ཚེ།།
   ཛ་ཧོ་བམ་ཧོ་ཚེ་མེད་དུ་ཞིང་།།
   ལྦ་ལས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་དུ་ཡིན་འོག་ཤོག།
                                       ༉ ཞ་ལྟར་མཆོག་གསུམ་སྐུ་གསུམ་གྱི་སྔོ་བ།།
                                          ཟ་ངན་དྲུང་ལྡན་རྒྱལ་མཚན།།
                                          འ་བོ་ཀུན་ཏ་ཏོ་ལེན་དུ་ཞིང་།།
                                          ཡ་ན་རི་གུའི་སྒོམ་པ་སྡོད་བྱེད་ཤོག།
༉ ར་བ་སྟོང་གསུམ་དུལ་བྱིའི་འགྲོ་བ།།
   ལ་ལུང་རིག་མའི་བྱོང་མེད།།
   ཤ་ཟ་སྲིན་པོ་ཉམས་པ་དུས་ཀུན་དུ།།
   ས་གཞི་བདག་པོ་ཐུགས་ཀུན་ནས་དམ་བཅའ།།
                                        ༉ ཧ་ཅང་ནི་མི་འདྲ་ཧ་ཅང་འདི་མི་ལས།།
                                           ཨ་ལྷོད་རྫོང་ཆེན་སྒོམ་པ།།
                                           སྐྱི་ཅད་བྲ་མའི་དྲན་ཁུན་དེ་སྟོང་ནས།།
                                           འཁོར་བ་དོན་དུ་ཕོ་བཞིན་དུ་འབྲེལ་ཤོག།
                                         མ་མགོན་བདུན་ཟུར་འཆམ་ཅིག་ཏུ་འབྲེལ་ཤོག།

No comments:

Post a Comment